CLUB NATACIÓ LLEIDA Entitats esportives Lleida Lleida
CLUB NATACIÓ LLEIDA
INFORMACIÓ ELECTORAL


Convocatoria d' eleccions per a la renovació de la Junta Directiva del Club Natació Lleida


Benvolgut soci, De conformitat en el que regula el Decret 55/2012 i per acord de la Junta Directiva del Club Natació Lleida celebrada el passat 8 de gener té el plaer de comunicar a tots els socis de I' entitat la convocatoria d' eleccions per escollir els membres de la Junta Directiva del Club. El procés electoral s' iniciara el dilluns 15 de gener i finalitzara el dissabte 17 de febrer amb la celebració del I' acte de votacions. D' acord amb I' article 3 deis estatuts són electors i elegibles els socis numeraris de ple dret amb les condicions següents : ser major d' edat i no ten ir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatoria o en el temps de presentació de candidaturas.


CALENDARI ELECTORAL

Dilluns 15 de gener
Publicació i enviament a tots els socis de la convocatoria d' eleccions a membres de Junta Directiva del Club Natació Lleida. Anunci en un diari local d' amplia difusió, pagina web i en el tauler d' anuncis del Club.

Dimecres 17 de gener
Sorteig públic per escollir els membres de la Junta Electoral d' entre tots els socis que reuneixin les condicions de I' article 6 deis estatuis. El sorteig tindra lloc a les 19:00 hores a la seu social i es designaran tres socis com a membres de la junta electoral i el mateix nombre de suplents.

Del 18 al 19de gener
Presa de possessió i constitució formal de la junta electoral.

Del 20 al 25 de gener
Exposició provisional de les llistes de socis amb dret a ser electors i elegibles que constitueixen el cens electoral i termini per presentar reclamacions contra el cens.

Del 26 al 27 de gener
Termini per a l'aprovació definitiva del cens deis socis electors i elegibles.

Del 29 de gener al 5 de febrer
Presentació de candidaturas, que han d' estar signadas pels candidats com a prova de la seva acceptació i acompanyades de la fotocopia del DNI. Les candidaturas han d' anar tancades is' han de presentar per escrit i han d' incloure un nombre de candidats no inferior als 2/3 deis llocs elegibles.

Del 6 al 7 de febrer
Proclamació per part de la Junta Electoral de les candidaturas que poden participar a les eleccions i declaració de les candidaturas no valides.

Dijous 8 de febrer
lnici del període de promoció i propaganda de les candidaturas.

Dijous 15 de febrer
Fi del període de promoció i propaganda de candidaturas.

Dissabte 17 de febrer
Votacions per l'elecció de la nova Junta Directiva del Club. Les votacions es portaran a terme al local social del Club de les 9:00 a les 15:00 hores. Els electors que es presentin a exercir el vot hauran d' anar identificats amb el seu DN 1. Finalitzat el temps per la votació la Junta Electoral disposara la realització de I' escrutini, el recompte de vots i proclamació de la candidatura guanyadora.

Del 19 al 21 de febrer
Comunicació mitjançant certificació de la Junta Electoral de l'acta de proclamació de la candidatura guanyadora al Consell Catala de l'Esport.


REGLAMENT ELECTORAL I CALENDARI 2018
Procediment electoral per a l'elecció del President i els membres de la Junta Directiva del Club Natació Lleida.
Article 1 r.- Eleccions a President i Junta Directiva.
En la data assenyalada en el Calendari Electoral fixat a l'article 17é. del present Reglament Electoral, es celebrara la convocatoria, per a l'elecció de President i Junta Directiva del Club Natació Lleida, seguint el procediment, calendari i prescripcions del present Reglament Electoral i deis Estatuts del Club.

Article 2n.- Elecció de tots els membres de la Junta Directiva.
L'elecció afectara a tots els membres de la Junta Directiva del Club segons l'article 16 deis Estatuts del Club. Es proveiran mitjan<;ant sufragi lliure, directe, igual i secret, per majoria de vots deis socis de ple dret del cens electoral, i amb presentació i acceptació prévies de candidatures. Per tant, els membres objecte d'elecció a la Junta Directiva seran en la seva totalitat amb la distribució deis carrecs següents: President, Vicepresidents, Secretari, Tresorer i Vocals.

Article 3r.- Condicions per ser candidat.
Per poder ser candidat a President o a membre de la Junta Directiva, cal complir les condicions següents:
a) Ser soci titular de ple dret amb una antiguitat de com a mínim d'un any.
b) Ser majar d'edat.
c) Estar en ple ús deis drets civils.
d) No trabar-se sotmés al compliment de cap sanció d'inhabilitació dictada per un organ competent.

Article 4 art.- Condicions per ser elector.
D'acord l'article 6 deis Estatuts , exerciran el dret de ser elector els socis que siguin membres integrants de ple dret de la I' Assemblea General, degudament afiliats sempre que tinguin una antiguitat d' afiliació mínima d'un any. Exerciran el seu dret per mitja del vot lliure, di recte, igual i secret, en la forma que determina aquest Reglament Electoral i els Estatuts del Club. La relació d' aquests socis constituira el cens electoral.

Article 5e.-Candidatures tancades. Presentació. Requisits.
1. Les eleccions es faran exclusivament pel sistema de Candidatura Tancada. Els candidats hauran de presentar la petició d'admissió de candidatura en un document que sera facilitat per la Junta Electoral a partir del moment de la seva constitució, on constin els noms, cognoms i número del D.N.I. deis membres de la candidatura, encap9alats pel candidat a President, i signat per tots ells, el nombre deis quals no podra ser inferior als dos ter9os del total de carrecs elegibles. S'haura d'acompanyar la fotocopia del D.N.I. de tots el membres de a Candidatura. El President distribuira els diferents carrecs entre els membres de la candidatura una vegada produ"ida I' elecció. S'utilitzara el document de Candidatura Tancada acompanyat com Annex 1 al present Reglament Electoral. Es poden fer fotocopies del document per presentar-lo degudament formalitzat.
2. Les propostes de candidatures han de tenir el suport d'un nombre de membres del cens electoral que representi un mínim del deu per cent (10%) del total. Aaquests efectes, en el moment de convocar les eleccions figuren censad es amb dret a vot un total de 1.499 socis i per tant s'hauran d'acreditar 150 suports als Candidats como a mínim, sense perjudici del nombre definitiu de Socis una vegada formulades, si escau, les reclamacions al cens electoral, moment en que s'informara del número finalment resultant. Cada membre de I' assemblea General pot donar suport a més d'una candidatura. El suport s'haura d'instrumentalitzar mitjarnçant un imprés oficial comú per a tots els candidats que es facilitara per la Junta Electoral a partir del dia en qué quedi constitu"ida la Junta Electoral d'acord el
 1. calendari electoral. L'imprés de suport haura d'anar signat pel Soci. Es deixara sense efecte el document de suport que sigui declarat nul per la Junta Electoral. Com Annex 2 al present Reglament s'acompanya el model d'imprés oficial de suport als Candidats. Es poden fer fotocopies del document per presentar-lo degudament formalitzat.
3. Si un membre de la Junta Directiva o, si s'escau, de la Comissió Gestora es vol presentar com a candidat a les eleccions, ha de presentar la seva dimissió i cessar en el carrec abans que s'inici"i" el termini de presentació de candidaturas.2. Si un membre de la Junta Directiva o, si s'escau, de la Comissió Gestora es vol presentar com a candidat a les eleccions, ha de presentar la seva dimissió i cessar en el carrec abans que s'inici"i" el termini de presentació de candidaturas.
4. El període de presentació de candidaturas davant la Junta Electoral esta establert en el Calendari Electoral incorporat a I' article 17é del present Reglament. Aquest període finalitzara el dia assenyalat en el Calendari Electoral.

Article 6e. -Acceptació d'una sola candidatura.
Si només és presentés o fas valida una única candidatura tancada, sera suspés l'acte de la votació. La Junta Electoral en donara compte al Consell Catala de l'Esport per a que faci la proclamació del nou President i la Junta Directiva.

Article 7e.- Manca de presentació de candidatures.
Si no es presenta cap candidatura tancada o no és valida cap de les presentadas, la Junta Electoral i, si s'escau, els membres de la Junta Directiva del Club que no hagin cessat, constituiran una Comissió Gestora, si aquesta encara no esta designada, amb l'únic objectiu d'administrar el Club i convocar i realitzar noves eleccions en un termini maxim d'un mes.

Article 8e.- Cens electoral.
1. Els cens electoral estaré integral pels socis titulars de ple dret amb una antiguitat de com a mínim d'un any i tindran un sol vot.
2. La suma de tots constituiré el cens electoral.
3. No podran exercir el dret de vot els socis de ple dret que no estiguin al corrent en el pagament de les quotes de afiliació o d'entrada i que hagin estat sancionats en expedient contradictori per aquest motiu.

Article 9e.- Constitució de la Junta Electoral i nomenament del seu president.
1. El termini maxim per a la constitució i presa de possessió deis membres que integren la Junta Electoral sera de dos dies habils a comptar des de l'endema de la celebració del sorteig públic per escollir els membres de la junta electoral.
2. Al'acte de constitució de la Junta Electoral s'ha d'elegir el President i dos vocals, i actuara com a Secretari el que ha sigui del Club, amb veu pero sense vot. Les seves funcions es mantindran fins a l'acabament del procés electoral. Si hagués de presentar-se a les eleccions actuara de secretari el membre de menor edat deis integrants de la Junta Electoral.
3. El carrec de membre de la Junta Electoral és obligatori i incompatible amb la condició de candidat o de familiar de candidat, i amb la de membre de la Junta Directiva o Comissió Gestora.
4. La Junta Electoral vetllara perqué no manquin documents oficials de suport als candidats, de candidatura i paperetes per a la votació de tots els admesos com a candidats.
5. La Junta Electoral podra requerir l'assessorament d'un Advocat lliurement escollit a carrec del Club el qual tindra veu pero no vot en les decisions de la Junta Electoral.

Article 10 e.- Funcions de la Junta Electoral i sistema per reclamacions.
1. Les funcions de la Junta Electoral seran les següents:
a) Regular, conéixer, i impulsar el procediment electoral en tates les seves fases d'acord amb el Reglament Electoral i els Estatus, prenent les decisions escaients en cada moment.
b) Presidir la Junta Electoral constitu'fda en Mesa Electoral on se celebri l'acte electoral, i decidir sobre tates les incidéncies que es produeixin en la mateixa.
c) Conéixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis de ple dret respecte al cens electoral.
d) Admetre o refusar les candidatures i procedir a la seva proclamació, previa comprovació del compliment deis requisits establerts.
e) Decidir sobre qualsevol incident que sorgeixi en el curs del procés electoral i que pugui constituir una infracció o desviació de la normativa electoral o pugui afectar els principis de publicitat, d'igualtat d'oportunitats, de llibertat, de no-discriminació i de secret de vot que han de ser presents en tot el procés electoral. 
f) Publicar els resultats de les eleccions i portar a terme les comunicacions establertes en els Estatuts del Club.
g) En general, conéixer i resoldre les reclamacions i incidéncies que presentin els socis de ple dret o els candidats en qualsevol fase del procés electoral.

1. Totes les reclamacions davant la Junta Electoral s'han d'interposar en un termini maxim de tres (3) dies habils després que s'hagi notificat el fet objecte d'impugnació, i la seva resolució, que sera executiva, s'ha de dictar dins els tres (3) dies següents. La manca de resolució dins el termini fixat s'interpretara negativament, és a dir, que el recurs ha estat desestimat tacitament.

2. Contra els acords de la Junta Electoral es pot interposar en el termini de tres (3) dies habils següents a la seva notificació recurs davant el Tribunal Catala de l'Esport, en un termini maxim de tres (3) dies habils següents a la notificació de l'acord objecte de recurs, la resolució del qual exhaureix la via administrativa.

Article 11 e.- Acte de la votació.
1. Ala data i hora fixada en l'acord de convocatoria, es procedira a l'acte electoral que es desenvolupara en el local social en un únic col·legi electoral ubicat al domicili social del Club acordat en la convocatoria d'eleccions. A aquest efecte s'entendra que I' acte de votacions convocat corresponent a les votacions tindra una durada de 6 hores ininterrompudes des de les 9:00 hores fins les 15:00 hores.1. Ala data i hora fixada en l'acord de convocatoria, es procedira a l'acte electoral que es desenvolupara en el local social en un únic col·legi electoral ubicat al domicili social del Club acordat en la convocatoria d'eleccions. A aquest efecte s'entendra que I' acte de votacions convocat corresponent a les votacions tindra una durada de 6 hores ininterrompudes des de les 9:00 hores fins les 15:00 hores.
2. Les paperetes de les votacions seran editades pel Club amb un format, paper i color igual per a tetes les candidatures. A les paperetes figurara el nom del Candidat a president així com el de la resta de membres de la Candidatura. La papereta sera introdu'fda per cada elector en un sobre facilitat també pel Club.
3. S'haura de disposar en la sala on es celebrin les votacions d'un lloc adient, que respecti la confidencialitat, on hi hagi paperetes de tots els candidats i sobres.
4. La Mesa electoral impediré que els candidats puguin realitzar actes de publicitat de la seva Candidatura dintre de la seu electoral el dia de les votacions. No es permetra la presencia deis membres de la Candidatura ni deis Candidats a president en la seu electoral, tret deis 2 interventors designats per cada Candidatura. La Mesa Electoral haura de vetllar perqué els membres de les Candidatures o lnterventors guardin la neutralitat i el respecte necessaris envers els votants perqué aquests puguin escollir lliurement i sense cap mena de coacció o de vot dirigit. La Mesa Electoral esta autoritzada per convidar a abandonar la seu electoral a aquells membres de les Candidatures presents a la seu sense la deguda autorització d' Interventor.

Article 12e.- Control de les votacions.
1. La Junta Electoral, constitu'ida en Mesa Electoral, controlara l'acte de les votacions, a qui se li ha de comunicar immediatament qualsevol incidencia que es pugui produir; i, si s'escau, també el supervisaran els interventors designats pels candidats. Cada candidat pot designar 2 lnterventors que seran els únics autoritzats a estar presents en la seu electoral.
2. La votació sera secreta i es fara mitjançant una papereta que s'introduira dins un sobre, que haura de ser del modal oficial aprovat previament per la Junta Electoral. En cap cas seran admesos els vots per correu ni per delegació.
3. Cada elector haura de votar una sola candidatura i no s'admetra cap modificació en la composició tancada de les candidaturas.

Article 13e.- Escrutini.
1. Un cop finalitzat el temps previst per a la votació, la Junta Electoral disposara l'inici de l'escrutini de I' urna i recompte de vots i el cómput deis resultats.
2. Atots els afectes sera nul:
  a) El vot emes en un sobre o papereta no oficial.
  b) El vot emes en una papereta sense sobre o en un sobre on hi hagi més d'una papereta amb candidaturas diferents o amb paperetes en blanc. Si les paperetes son de la mateixa candidatura sera valid el vot.
  c) La papereta en la qual s'hagués introdun qualsevol modificació o esmena de la candidatura tancada, o be, hi consti algun tipus d'escriptura encara que es vegi correctament el nom de la Candidatura, o be, estigui trancada o de qualsevol manera alterada.
3. Es considerara vot en blanc quan al sobre no hi hagi cap papereta o hi hagi només paperets en blanc.4. Una vegada fet el recompte del vots s'anunciaran amb caracter provisional. Amb aquest acte es donara per acabat l'acte electoral.5. L'acte de l'escrutini podra ser presencial a més deis lnterventors pels membres de les Candidaturas.

Article 14e.- Acta de les votacions.
1. La Junta Electoral, juntament amb els interventors designats, en el seu cas, per cadascuna de les candidaturas, redactaran la corresponent acta, en la qual hi haura de figurar el nombre d'electors que haguessin exercit el seu dret de vot, els vots valids emesos a favor de cada Candidatura, els vots nuls, els vots en blanc, el resultat de la votació i les incidencias o reclamacions que s'hagin produn.1. La Junta Electoral, juntament amb els interventors designats, en el seu cas, per cadascuna de les candidaturas, redactaran la corresponent acta, en la qual hi haura de figurar el nombre d'electors que haguessin exercit el seu dret de vot, els vots valids emesos a favor de cada Candidatura, els vots nuls, els vots en blanc, el resultat de la votació i les incidencias o reclamacions que s'hagin produn.
2. Tot seguit es procedira a la destrucció de les paperetes, excepció teta de les declaradas nul·les, en blanc o les que haguessin estat objecte d'alguna reclamació que, després de ser signadas pels membres de la mesa electoral i, en el seu cas, pels interventors i representants, caldra unir-les a la corresponent acta.

Article 15e.- lgualtat entre dues o més candidatures.
En cas d'igualtat en el nombre de vots assolits entre dues o més candidaturas es fara una segona votació entre les candidaturas empatadas set (7) dies després en la mateixa seu electoral, hora i condicions, mitjançant convocatoria de la Junta Electoral que es publicara a la pagina web del club.

Article 16e.- Candidatura guanyadora.
1. Sera considerada guanyadora la candidatura que hagi obtingut la majoria deis vots valids.
Dins els tres (3) dies següents a l'elecció, la Junta Electoral ha de comunicar mitjançant certificació, l'acta de proclamació de la candidatura guanyadora, al candidat a President de cada candidatura participant en les eleccions i al Consell Català de l' Esport.l'acta de proclamació de la candidatura guanyadora, al candidat a President de cada candidatura participant en les eleccions i al Consell Català de l' Esport.
2. Contra l'acta de proclamació de la candidatura guanyadora es poden interposar els recursos previstos a l'article 10 del present Reglament.

Article 17è.- Calendari electoral.-
El procés electoral s´ajustarà al Calendari Electoral de l'any 2018 següent:
Dilluns 15 de gener
Publicació i enviament a tots els socis de la convocatoria d' eleccions a membres de Junta Directiva del Club Natació Lleida. Anunci en un diari local d' amplia difusió, pagina web i en el tauler d' anuncis del Club.

Dimecres 17 de gener
Sorteig públic per escollir els membres de la Junta Electoral d' entre tots els socis que reuneixin les condicions de I' article 6 deis estatuis. El sorteig tindra lloc a les 19:00 hores a la seu social i es designaran tres socis com a membres de la junta electoral i el mateix nombre de suplents.

Del 18 al 19de gener
Presa de possessió i constitució formal de la junta electoral.

Del 20 al 25 de gener
Exposició provisional de les llistes de socis amb dret a ser electors i elegibles que constitueixen el cens electoral i termini per presentar reclamacions contra el cens.

Del 26 al 27 de gener
Termini per a l'aprovació definitiva del cens deis socis electors i elegibles.

Del 29 de gener al 5 de febrer
Presentació de candidaturas, que han d' estar signadas pels candidats com a prova de la seva acceptació i acompanyades de la fotocopia del DNI. Les candidaturas han d' anar tancades is' han de presentar per escrit i han d' incloure un nombre de candidats no inferior als 2/3 deis llocs elegibles.

Del 6 al 7 de febrer
Proclamació per part de la Junta Electoral de les candidaturas que poden participar a les eleccions i declaració de les candidaturas no valides.

Dijous 8 de febrer
lnici del període de promoció i propaganda de les candidaturas.

Dijous 15 de febrer
Fi del període de promoció i propaganda de candidaturas.

Dissabte 17 de febrer
Votacions per l'elecció de la nova Junta Directiva del Club. Les votacions es portaran a terme al local social del Club de les 9:00 a les 15:00 hores. Els electors que es presentin a exercir el vot hauran d' anar identificats amb el seu DN 1. Finalitzat el temps per la votació la Junta Electoral disposara la realització de I' escrutini, el recompte de vots i proclamació de la candidatura guanyadora.

Del 19 al 21 de febrer
Comunicació mitjançant certificació de la Junta Electoral de l'acta de proclamació de la candidatura guanyadora al Consell Catala de l'Esport.

Article 18è.- Reclamacions.- Seu de l'oficina electoral.
1. Totes les reclamacions davant la Junta Electoral s´han d´interposar en un termini màxim de tres (3) dies hàbils després de què s´hagi notificat el fet objecte d´impugnació, d´acord l´article 10 del present Reglament Electoral.
2. Els recursos, reclamacions i altres peticions a la Junta Electoral hauran de presentar-se dintre dels dies laborals a l'oficina del Club Natació Lleida Partida Balafia, 132 de Lleida, de dilluns a divendres de les 9:00 a 15:00 hores.

Article 19è.- Lloc de les notificacions dels actes electorals.
Durant el procés electoral s´inseriran al Tauler d´Anuncis de la seu social del club, així com a la seva web corporativa, tots els actes, comunicacions i decisions de la Junta Electoral pel coneixement general, a més de la tramesa fefaent a l'interessat quan correspongui.

Article 20è.- Règim normatiu subsidiari.
En tot el no previst en el present Reglament Electoral, serà d´aplicació el disposat en els Estatuts del Club.