CLUB NATACIÓ LLEIDA Entitats esportives Lleida Lleida

ASSEMBLEA ORDINARIA 2018

25/06/2018


CONVOCATÒRIA
De conformitat en el que disposa l’ article 9 dels Estatuts del Club, la Junta Directiva en reunió del dia 24 de maig de 2018 acordà convocar Assemblea General Ordinària del Club
Natació Lleida, a celebrar el proper 25 de juny de 2018, a les 19.30h en primera convocatòria i, en cas de no produir-se quòrum suficient, a les 20h en segona i definitiva, al local social del Club, amb el següent ordre del dia:

PRIMER.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior de data 26 de juny de 2017.
SEGON.- Examen i aprovació, si escau, de l’ informe o memòria de les activitats de l’exercici vençut 2017.
TERCER.- Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals de la liquidació de l’exercici econòmic vençut 2017.
QUART.- Aprovació, si escau, del pressupost corresponent a l’exercici econòmic 2018.

 Actualització de les quotes dels socis en 0,50€ i aplicar l’ increment de l’ IPC anual 2017, establert en el 1,1%.
 Aprovar noves quotes per als que es facin socis a partir del 27 de juny de 2018. .

CINQUÈ.- Examen i aprovació, si s’ escau, del programa anual d’ activitats que presenti la Junta Directiva.
SISÈ.- Examen i aprovació, si s’ escau, de les propostes presentades d’ acord l’ article 10 apartat dos dels estatuts.
SETÈ.- Torn obert de paraules.

Lleida, a 9 de juny de 2018

LA JUNTA DIRECTIVA

NOTES.-
1a Dret d’ informació: De conformitat amb l’establert als Estatuts, la informació dels temes a tractar a l’Assemblea
General estarà a disposició dels socis a la Secretaria del Club cinc dies abans de la celebració de la mateixa.
2a Tindran dret d’assistència a l’Assemblea General amb veu i vot tots els socis de ple dret i que estiguin al corrent
del pagament de les quotes. Aquests s’hauran d’acreditar mitjançant un document públic

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2018.pdf