CLUB NATACIÓ LLEIDA Entitats esportives Lleida Lleida

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL CLUB NATACIÓ LLEIDA

12/06/2019

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL CLUB NATACIÓ LLEIDA


CONVOCATÒRIA

De conformitat en el que disposa l’ article 9 dels Estatuts del Club, la Junta Directiva en reunió del dia 15 de març de 2019 acordà convocar Assemblea General Ordinària del Club Natació Lleida, a celebrar el proper 28 de juny de 2019, a les 19.30h en primera convocatòria i, en cas de no produir-se quòrum suficient, a les 20h en segona i definitiva, al local social del Club, amb el següent ordre del dia:

PRIMER.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior de data 25 de juny de 2018.

SEGON.- Examen i aprovació, si escau, de l’ informe o memòria de les activitats de l'exercici vençut 2018.

TERCER.- Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals de la liquidació de l’exercici econòmic vençut 2018.

QUART.- Aprovació, si escau, del pressupost corresponent a l’exercici econòmic 2019.

  • Actualització  de les quotes dels socis en 1€ i aplicar l’ increment de l’ IPC anual 2018, establert en el 1,2%.

CINQUÈ.- Examen i aprovació, si s’escau, del programa anual d’ activitats que presenti la Junta Directiva.

SISÈ.- Examen i aprovació, si s’escau, de les propostes presentades d’ acord l’article 10 apartat dos dels estatuts.

SETÈ.- Torn obert de paraules.


Lleida, a 11 de juny de 2019

LA JUNTA DIRECTIVA


NOTES.-

1a   Dret d’ informació: De conformitat amb l’establert als Estatuts, la informació dels temes a tractar a l’Assemblea General estarà a disposició dels socis a la Secretaria del Club cinc dies abans de la celebració de la mateixa.

2a Tindran dret d’assistència a l’Assemblea General amb veu i vot tots els socis de ple dret i que estiguin al corrent del pagament de les quotes. Aquests s’hauran d’acreditar mitjançant un document públic.