CLUB NATACIÓ LLEIDA Entitats esportives Lleida Lleida
CLUB NATACIÓ LLEIDA

Dades del titular del domini

La titularitat del domini www.clubnataciolleida.com és propietat de CLUB NATACIÓ LLEIDA amb domicili social a LLEIDA CP 25196 C / PARTIDA BALAFIA, 132 i CIF nombre: G25030651, i inscrita en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 4162.

CLUB NATACIÓ LLEIDA ha publicat aquest lloc web per facilitar als potencials visitants l'accés a la informació referida als serveis que posa a la seva disposició i que es troben detallats en els seus continguts. La informació exposada en aquest lloc web es deixa a la lliure disposició dels usuaris que accedeixin al lloc web de manera particular i individual, sense cap cost. Queda expressament prohibida la comercialització del dret d'accés.


Exactitud de la informació

CLUB NATACIÓ LLEIDA posa el màxim interès a l'exactitud i actualització de la informació publicada al seu lloc web. No obstant això, no es responsabilitza de les conseqüències de la lectura de la mateixa. Així mateix, CLUB NATACIÓ LLEIDA no es responsabilitza de cap dany o perjudici patit per l'usuari que pogués derivar de l'accés a aquest lloc web o de l'ús dels continguts del mateix.


Enllaços, "links" a pàgines de tercers:

CLUB NATACIÓ LLEIDA pot incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i / o gestionats per tercers amb l'objecte de facilitar l'accés a informació disponible a través d'Internet. CLUB NATACIÓ LLEIDA no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts d'aquest lloc i continguts situats fora del mateix. Tals enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació alguna entre CLUB NATACIÓ LLEIDA i les persones o entitats autores i / o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin .


Garanties i Responsabilitats

CLUB NATACIÓ LLEIDA no garanteix el funcionament permanent del lloc web ni la inexistència d'errors de programari, errors en les comunicacions o altres problemes de maquinari, no responent en cap cas de les conseqüències que poguessin derivar-se dels mateixos per als usuaris. No obstant això, CLUB NATACIÓ LLEIDA intentarà facilitar en la mesura de les seves possibilitats ajuda tècnica a l'usuari, de manera que qualsevol petició d'informació o resolució d'incidències, en relació amb la Web i el seu funcionament, serà atesa per CLUB NATACIÓ LLEIDA en la següent adreça : cnlleida@clubnataciolleida.com o al telèfon 973 24 34 78.


Protecció de dades de caràcter personal

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que ens facilitis a través d'aquest lloc web seran incorporades a un fitxer responsabilitat de CLUB NATACIÓ LLEIDA degudament registrat en l'Agència Espanyola de Protecció de dades (AEPD), amb la finalitat de donar curs a la seva sol·licitud d'informació.

Exercici dels seus drets: Podràs exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, respecte de les dades personals que consten en el referit fitxer, mitjançant escrit dirigit a CLUB NATACIÓ LLEIDA al APARTAT DE CORREUS, 500, CP: 25080 LLEIDA, oa través de correu electrònic cnlleida@clubnataciolleida.com acompanyant còpia del seu DNI.


Drets de Propietat Intel·lectual

Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual. Tots els elements (marques, dissenys, textos, enllaços, logotips, imatges, vídeos, elements sonors, programari, bases de dades, codis ...) continguts en la pàgina de CLUB NATACIÓ LLEIDA estan protegits pel dret nacional i internacional de propietat intel·lectual. Aquests elements són propietat exclusiva de CLUB NATACIÓ LLEIDA.

Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d'aquest lloc web, efectuada de qualsevol manera o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o altre, estan estrictament prohibits excepte autorització prèvia per escrit de CLUB NATACIÓ LLEIDA. Qualsevol infracció d'aquests drets pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin.

CLUB NATACIÓ LLEIDA no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb aquesta web, els serveis o els continguts del mateix. La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats pels usuaris és de l'exclusiva responsabilitat d'aquest.


Llei i jurisdicció aplicable

Les presents condicions es regeixen per la llei espanyola. Qualsevol dubte que pugui sorgir en el compliment i interpretació de les mateixes, es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.